Customer Care
+84 227 385 1271
Mail Info
infor@bmg.vn
Work Time
Mon.-Fri.(08:00 - 17:00)
Work Place
Group 10, Dong Hung Town, Thai Binh Province, Vietnam

CONTACT US

BINH MINH - ATC GARMENT CO.,LTD

A Group 10 - Thị trấn Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam

BUSINESS REGISTRATION NO: 080200357

T +84 227 385 1271  F +84 227 355 0663  W www.bmg.vn 

Search